петок, 20 јануари , 2017

Cross-border Programme

The Municipality of Rankovce together with the Municipality of Bobov dol (Republic of Bulgaria) started the implementation of a flood prevention project, funded by Interreg-IPA "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia" Cross-border Programme The project entitled "Common actions for flood...

прочитај повеќе »

 

четврток, 19 јануари , 2017

Програма за прекугранична соработка

Општина Ранковце заедно со Општина Бобов дол (Р. Бугарија) започна со реализација на проектот за заштита од поплави, финансиран од Интеррег-ИПА "Бугарија - Поранешна...

прочитај повеќе »

 

четврток, 25 август , 2016

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 1 (еден) извршител на неопределено работно време во Општина Ранковце

Врз основа на член 20-г и член 21од Законот за вработените во јавниот сектор ( СВ на РМ бр. 27/2014, 199/2014 и 48/2015) и врз основа на член 5 став 1 точка 4 и член 22 и 23 од Законот за работните...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање отпад

  Определување на цена за собирање, транспортирање, и депонирање...

прочитај повеќе »

 

среда, 4 февруари , 2015

Одлука за определување на цена на 1м3 вода и канализација

ОДЛУКА НА КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЧИСТ ДЕН" - РАНКОВЦЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНА НА ВОДА И...

прочитај повеќе »