Известување

Резиме на завршени и идни настани во врска со имплементацијата на проектот “Заеднички акции за спречување од поплави во меѓуграничниот регион”

На 17 јули, 2017 година, заврши третиот квартал од имплементацијата на Проектот бр. СВ006.1.12.042 "Заеднички акции за превенција од поплави во прекуграничниот регион", финансиран од...

Резиме на завршените и претстојните настани на проектот Заеднички акции за превенција од поплави на општина Ранковце

Резиме на завршените и претстојните настани на проектот Заеднички акции за превенција од поплави на општина Ранковце, заедно со општина Бобов Дол, финансиран во рамките на...

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ПОВТОРНО ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА „ГОЛЕМ ДОЛ”

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ПОВТОРНО ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА „ГОЛЕМ ДОЛ“ преку проектот “Заеднички активности за превенција од поплави во прекуграничниот...