Совет

Претседател:

 Тони Ангеловски

 
 

Членови: 

Емилија Додевска

Гоце Вучковски

Мики Милковски

Виолета Стојановска

Горан Симоновски

Слаѓана Ивановска

Стојанче Јовановски

Горан Младеновски