Баратлија

Конкретни податоци за оваа село нема  бидејки истото се смета како да е дел од село Петралица, неговиот атар и другите податоци се во склоп на с. Петралица.

Може произволно да се каже дека селото е ритско-планинско и од разбиен маалски тип , со  маали кои се протегат на поголема надморска висина.

Во минатото во селото е забележана силна миграција кон поголемите урбани средини , а во последните неколку години  кон пониските предели околу магистралниот пат Куманово-Крива Паланка претежно во село Петралица.

Според податоците од пописот во 2002 год. во Баратлие живеат 39 жители сите од македонско етничко потекло  и со православна вероисповест.

Патната инфраструктура не е на задоволително ниво, бидејки патот е земјан и изложен на атмосферските влијанија и покрај честите поправки е во лоша состојба или непрооден.

Во селото не постојат стопански и објекти од државен карактер, како ни услужни објекти.