Известување

Резиме на завршените и претстојните настани на проектот Заеднички акции за превенција од поплави на општина Ранковце

Резиме на завршените и претстојните настани на проектот Заеднички акции за превенција од поплави на општина Ранковце, заедно со општина Бобов Дол, финансиран во рамките на...

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ПОВТОРНО ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА „ГОЛЕМ ДОЛ”

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ПОВТОРНО ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА „ГОЛЕМ ДОЛ“ преку проектот “Заеднички активности за превенција од поплави во прекуграничниот...

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА „ГОЛЕМ ДОЛ“

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ОБЈАВУВА ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДБА НА РЕГУЛАЦИЈА НА "ГОЛЕМ ДОЛ" преку проектот "Заеднички активности за превенција од поплави во прекуграничниот регион" и договор...

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 1 (еден) извршител на неопределено работно време во Општина Ранковце

Врз основа на член 20-г и член 21од Законот за вработените во јавниот сектор ( СВ на РМ бр. 27/2014, 199/2014 и 48/2015) и врз основа на член 5 став 1 точка 4 и член 22 и 23 од Законот за работните...

ЈАВЕН КОНКУРС за избор на Директор на Јавното Комунално Претпријатие „Чист ден“ Ранковце

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ( СВ на РМ бр.05/2002) ; член 50 став 2 точка 8 од Статутот на Општина Ранковце (СГ на ОР бр. 09/2005) и на член 19-а и...