Uncategorized

Проектна Програма и Решение за одобрување на проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за група на класа на намена Г3-Индустрија на финални производи и сервисни услуги на к.п.бр.2186, К.О. Радибуш, Општина Ранковце

...