Информации од јавен карактер

ПРИРАЧНИК за мерките на владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Портал за слободен пристап до информации

Ажурирана Листа на информации од јавен карактер

Образец ПП за ЖАЛБА

Образец ПП за БАРАЊЕ за пристап до информации од јавен карактер

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Дополнителни линкови:

Владини мерки за подршка на микро – бизниси! Web-алатка за online пребарување на мерките ! Web-алатката овозможува мерките да се пребаруваат според различни критериуми (тип на подршка, тип на мерки и слично).

Владини мерки за поддршка