Информација до граѓаните на Општина Ранковце

Почитувани граѓани на Општина Ранковце,

По заклучок на седница на Влада на Р.Македонија бр.41-7702/2 од 12.11.2013 година на барање на Националниот Сојуз на лицата со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија. Националниот Сојуз на слепи на Република Македонија и Националниот сојуз на глуви на Македонија и препораки до единиците на локална самопурава, Општина Ранковце го назначува лицето Славица Стефановска за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост со цел укажување на помош.

Со почит,

Општина Ранковце

Градоначалник

Момчило Алексовски