Изграден е мостот на река Орлошница во с.Радибуш

Реализацијата на Проектот „Изградба на мост на река Орлошница“  во с.Радибуш се одбиваше во две фази:

Првата фаза од проектот е реализирана со финансиска подршка добиена од Бирото за регионален развој на Програмата за одржлив и рамномерен регионален развој за 2009 година.

Втората и завршна фаза од проектот е реализирана со финсиски средства обезбедени од Буџетот на Општина Ранковце

most1 most11most11