Културно наследство

На територијата на општината се лоцирани и 8 верски објекти – цркви и тоа во :

  •    Гиновци- црквата св.Никола која датира од 17 век а е обновена во 19 век.
  •    Опила – црква св. Никола со потекло од 13-14 век единствена во источниот дел на Македонија со подигнат влез.
  •    Отошница-црквата св.Јован изградена во 19 век
  •    Петралица – црква св.Ѓорѓи која потекнува од 17 а е обновена во 19 век

За оваа црква е карактеристично тоа што Царските двери се наоѓат во
гостинската соба на Републичкиот завод за заштита на споменици и култура.

  •    Псача – манастирска црква св.Никола која датира од 14 век  а е изградена од

властодателот  Влатко ,благородник на цар Душан . Од  оваа црква се истакнува
бронзениот  хорос кој е изложен во музејот на Македонија.

  •    Радибуш – црквата св. Параскева која датира од 19 век
  •    Ранковце -црквата  св. Богородица која датира од 19 век
  •    Герман – црквата св . Троица нема сознание за периодот од кој потекнува