Листа на информации од јавен карактер

Бр.7 стр.165 „Службен гласник на Општииа Ранковце” 15-ноември-2006 година.
Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Р.М” бр.13/06), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе
ЛИСТА
на информации од јавен карактер на Општина Ранковце
Се утврдува следната листа на информации од јавен карактер:
 • Статут на Општина Ранковце
 • Деловник за работа на Советот на Оиштина Ранковце
 • Записници од седници на Советот
 • Одлуки донесени од страна на Советот на Општина Ранковце кои редовно се објавуваат во Службен гласник на Општина Ранковце
 • Организација на општинската администрација на Општина Ранковце
 • Информации во врска со буџетот и годишната сметка на Општина Ранковце
 • Информации во врска со планирањето и мерките за локално-економски развој
 • Информации во врска со реализирани, тековни и идни проекти
 • Информации во врска со основното образование
 • Информации во врска со урбанистичко планирање, уредување на просторот и уредување на градежното земјиште
 • Информации во врска со бесправната градба
 • Информации во врска со заштитата на животната средина и природа и
 • Информации во врска со комуналните дејности.
Службени лица задолжени за посредување со информациите од јавен карактер се:

 

Ленче Добрашиновиќ
Славица Горгиевска

 

Телефон за контакт: 031-380-444
18.10.2006 година, Општина Ранковце