Локален пат с.Радибуш

Почитувани,

Во целост е  асвалтиран дел од локалниот пат во с.Радибуш – маала Којкарци, делница од КМ 0+720 до КМ 1+220, Л=500 метри.

Изведувач на градежните работи е Друштво за производство, трговија и сообраќај ФИШЕР-ТИХИ ДОО увоз-извоз с.Карпош-Куманово.