Милутинце

Се наоѓа на средишниот – северен дел на општина Ранковце и е од ридски и расштркан тип.

Од општинскиот центар е одалечено 7 km и не е во добра собраќајна поврзаност со останатите населби.

До него води колски пат кој е одалечен 4 km од магистралниот пат.

Во минатото било средно, а денес спаѓа во мали села.

Иселувањето се должи на непогодните услови за живот.

Брои некаде околу 72 жители и во него преовладува старо население што се должи на миграцијата.

Селото има претежно сточарско полјоделска функција и во него не постојат објекти од стопанско и општествено значење како ни услужно – угостителски објекти.

Во селото не е решен ни проблемот со водоснабдување.