Општинска администрација

Приказ на организационата структура и државните службеници и други        вработени во општинската администрација на Општина Ранковце

Одделение за правни и општи работи

Добрашиновиќ Ленче

Работно место: Раководител на одделение правни и општи работи
Звање: Раководител на одделение
Контакт e-mail:  lenche.dobrashinovic@rankovce.gov.mk

 

Каранфиловски Митко

Работно место: Седници на Совет и застапување
Звање: Советник
Контакт e-mail:  mitko.karanfilovski@rankovce.gov.mk

 

Илиевска Билјана

Работно место: Нормативно правни работи и јавни набавки
Звање: Советник
Контакт e-mail:  biljana.ilievska@rankovce.gov.mk

 

Лазаровска Биљана

Работно место: Архивски и стручно – административни работи
Звање: Самостоен референт
Контакт e-mail:  biljana.lazarovska@rankovce.gov.mk

Митевска Славица

Работно место: Месни заедници и работни тела на Советот
Звање: Самостоен референт
Контакт e-mail:  slavica.mitevska@rankovce.gov.mk

 

Цветановски Далибор

Работно место: Превенција и справување со кризни состојби и координација со ТППЕ
Звање: Помлад референт
Контакт e-mail:  dalibor.cvetanovski@rankovce.gov.mk

 

Стаменковска Зорица

Работно место: Хигиеничар – курир
Звање: Работник по ЗР

Миленковски Мирче

Работно место: Возач на моторно возило

Звање: Работник по ЗР

Давидовски Борко

Работно место: Одржувач на спортски објекти
Звање: Работник по ЗРО

 


Одделение за финансиски прашањa

Николовска Биљана

Работно место: Раководител на одделение за финансиски прашања
Звање: Раководител
Контакт e-mail:biljana5nik@gmail.com

 

Николовски Даниел

Работно место: Администрирање на даноци и такси
Звање: Помлад референт
Контакт e-mail:daniel.nikolovski@rankovce.gov.mk

Пешевска Соња

Работно место: Буџетско и даночно книговодство
Звање: Самостоен референт
Контакт e-mail:  sonja.peshevska@rankovce.gov.mk

Сања Стојановска

Работно место: Буџетска координација и контрола
Звање: Помлад соработник
Контакт е-mail:sanja_davidovska@hotmail.com

Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности

Крстевски Моме

Работно место: Раководител на одделение за урбанизам,комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности
Звање: Раководител на одделение
Контакт e-mail:  mome.krstevski@rankovce.gov.mk

 

Стефановска Славица

Работно место: Локален економски развој и образование
Звање: Помлад соработник
Контакт e-mail:  slavica.stefanovska@rankovce.gov.mk

 

Стојковски Александар

Работно место: Комунален редар
Звање: Виш референт
Контакт e-mail:  aleksandar.stojkovski@rankovce.gov.mk

                                                                 


Одделение за инспекциски надзор – инспекторат

 

 


Територијална противпожарна единица ТППЕ Ранковце

Ивановски Раде

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 075 / 375 232
Контакт e-mail:  protivpozarna@rankovce.gov.mk

 

Пешевски Слободан

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 070/324 690

 

Додевски Горан

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 070/324 693

 

Тодоровски Горанчо

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 070/324 696

 

Димитриевски Игор

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 071/227 534

 

Ангеловски Роберт

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 070/324 728

 

Поповски Далибор

Работно место: Командир на одделение
Контакт телефон: 070/324 705

 

Јовановски Даниел

Работно место: Пожарникар
Контакт телефон: 070/324 709

 

Ангеловски Игорче

Работно место: Пожарникар
Контакт телефон: 070/324 723