Општинска администрација

Приказ на организационата структура и државните службеници и други        вработени во општинската администрација на Општина Ранковце

Одделение за правни и општи работи

Добрашиновиќ Ленче

Работно место: Раководител на одделение правни и општи работи
Звање: Раководител на одделение
Контакт телефон: 071/227 531
Контакт e-mail:  lenche.dobrashinovic@rankovce.gov.mk

 

Каранфиловски Митко

Работно место: Седници на Совет и застапување
Звање: Советник
Контакт телефон: 076 / 441 884
Контакт e-mail:  mitko.karanfilovski@rankovce.gov.mk

 

Илиевска Билјана

Работно место: Нормативно правни работи и јавни набавки
Звање: Советник
Контакт телефон: 075 / 399 043
Контакт e-mail:  biljana.ilievska@rankovce.gov.mk

 

Лазаровска Биљана

Работно место: Технички секретар на градоначалникот
Звање: Самостоен референт
Контакт телефон: 070 / 324 731
Контакт e-mail:  biljana.lazarovska@rankovce.gov.mk

 

Пешевски Зоран

Работно место: Архивски и стручно-административни работи
Звање: Виш референт
Контакт телефон: 075 / 375 233
Контакт e-mail:  zoran.peshevski@rankovce.gov.mk

 

Митевска Славица

Работно место: Месни заедници и работни тела на Советот
Звање: Самостоен референт
Контакт телефон: 076 / 425 428
Контакт e-mail:  slavica.mitevska@rankovce.gov.mk

 

Дарко Тодосовски

Работно место: Превенција и справување со кризни состојби и координација со ТППЕ
Звање: Помлад референт
Контакт телефон: 076 / 494 066
Контакт e-mail:  darko.todosovski@rankovce.gov.mk

 

Михаиловска Снежана

Работно место: Хигиеничар – курир
Звање: Работник по ЗРО
Контакт телефон: 070 / 324 741

 

Моневски Ласте

Работно место: Хигиеничар – курир
Звање: Работник по ЗРО
Контакт телефон: 070 / 324 745

 

Тодоровски Мице

Работно место: Возач на моторно возило
Звање: Работник по ЗРО
Контакт телефон: 075 / 375 230

 


Одделение за финансиски прашања

Стаменковска Љубица

Работно место: Раководител на одделение за финансиски прашања
Звање: Раководител на одделение
Контакт телефон: 071 / 227 532
Контакт e-mail:  ljubica.stamenkovska@rankovce.gov.mk

 

Николовска Биљана

Работно место: Администрирање на приходи
Звање: Помлад соработник
Контакт телефон: 076 / 425 422
Контакт e-mail:  biljana.nikolovska@rankovce.gov.mk

 

Крстевски Даниел

Работно место: Буџетска координација и контрола
Звање: Помлад соработник
Контакт телефон: 076 / 494 063
Контакт e-mail:  daniel.krstevski@rankovce.gov.mk

 

Митовски Добри

Работно место: Администрирање на даноци и такси
Звање: Самостоен референт
Контакт телефон: 070 / 324 738
Контакт e-mail:  dobri.mitovskilovski@rankovce.gov.mk

 

Пешевска Соња

Работно место: Буџетско и даночно книговодство
Звање: Самостоен референт
Контакт телефон: 075 / 205 499
Контакт e-mail:  sonja.peshevska@rankovce.gov.mk

 


Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности

Крстевски Моме

Работно место: Раководител на одделение за урбанизам,комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности
Звање: Раководител на одделение
Контакт телефон: 071 / 227 530
Контакт e-mail:  mome.krstevski@rankovce.gov.mk

 

Трајчевски Боби

Работно место: Животна средина, уредување и управување со градежно земјиште
Звање: Советник
Контакт телефон: 070 / 324 761
Контакт e-mail:  bobi.trajchevski@rankovce.gov.mk

 

Стефановска Славица

Работно место: Локален економски развој и образование
Звање: Помлад соработник
Контакт телефон: 075 / 355 206
Контакт e-mail:  slavica.stefanovska@rankovce.gov.mk

 

Стојковски Александар

Работно место: Комунален редар
Звање: Виш референт
Контакт телефон: 075 / 262 220
Контакт e-mail:  aleksandar.stojkovski@rankovce.gov.mk

 

Давидовски Борко

Работно место: Одржувач на спортски објекти
Звање: Работник по ЗРО
Контакт телефон: 070 / 324 732

 


Одделение за инспекциски надзор – инспекторат

Костадиновска Маја

Работно место: Советник на одделение за инспекциски надзор
Звање: Советник
Контакт телефон: 071 / 227 533
Контакт e-mail:  maja.kostadinovska@rankovce.gov.mk

 


Територијална противпожарна единица ТППЕ Ранковце

Ивановски Раде

Работно место: Командир на одделение
Контакт телефон: 075 / 375 232
Контакт e-mail:  protivpozarna@rankovce.gov.mk

 

Пешевски Слободан

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 070/324 690

 

Додевски Горан

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 070/324 693

 

Тодоровски Горанчо

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 070/324 696

 

Димитриевски Игор

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 071/227 534

 

Ангеловски Роберт

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 070/324 728

 

Поповски Далибор

Работно место: Пожарникар
Контакт телефон: 070/324 705

 

Јовановски Даниел

Работно место: Пожарникар
Контакт телефон: 070/324 709

 

Ангеловски Игорче

Работно место: Пожарникар
Контакт телефон: 070/324 723