Отошница

Отошница се наоѓа на крајниот западен дел на општина Ранковце и со атарот допира до општина Старо Нагоричани.

Населбата се протега до подножјето на планината Герман и има ридско-планински карактер.

Од општинскиот центар е одалечено 5 km.

До селото има асфалтен пат што значи дека е солидно поврзано со останатите центри, но не е поврзано со директен автобуски превоз.

Селото потекнува од доцното античко време на што укажуваат пронајдените археолошки локалитети: Аниште, Градиште, Лиске, Магила и други и е од разбиен маалски тип.

Тука, според пописот од 2002 година, живеат 105 жители и по етничка структура сите се македонци.

Преовладува работоспособно население.

Атарот на ова место не е многу голем и зафаќа простор од околу 14,8 km².

Селото има полјоделско-сточарска функција,а од сточниот фонд преовладуват говедата и овците.

Во селото има Црква која датира од 19 век – Св. Јован.

Стопански објекти во селото нема, како ни услужно-угостителски објекти.

Од објекти со општествени стандарди има четиригодишно училиште со мал број на ученици.

Од посебно значење за селото е изградбата на вештачката акумулација на Отошничка река која е наменета за наводнување но во летниот период е доста посетена од локалните жители и жители од други места т.е. има и рекреативна намена.