Реализирани проекти во 2006

1. Продолжување на регулација на Голем дол во должина од 308 m должина

 • реализација во период мај-јуни 2006 год
 • финансирано од ЕЛС Ранковце


2. Тампонирање и пробивање на пат во с. Петралица, с. Гиновце , с.Мултинци , с.Љубинци, с.Радибуш.

 • реализација во период мај- јуни 2006 год.
 • финансирано од ЕЛС Ранковце


3. Изградба на пропусти за вода во Отошница и Станча

 • реализација во период мај 2006 год.
 • финансирано од ЕЛС Ранковце


4. Асфалтирање на пат во село Псача во должина од 850 m .

 • реализација во период ноември 2006год.
 • партнер : ЗОРС АЛКА
 • учество на ЕЛС 50 %

5. Асфалтирање на пат с.Гиновци во должина од 300 м

 • реализација во текот на август 2006 год
 • партнер ЕАР КАРДС-програма – асфалтирање
 • учество на Општина : тампонирање

6. Асфалтирање на пат с.Одрено во должина од 700 м

 • реализација во текот на август 2006 год
 • партнер ЕАР КАРДС-програма – асфалтирање
 • учество на Општина : тампонирање


7. Остварени првични разговори за отварање на граничен премин со Трговиште


8. Меѓугранична соработка со Општина Невестино, Република Бугарија


9. Основање на Јавно комунално претпријатие ,,Чист ден,, ( 20.12.2006 г. )