Реализирани проекти во 2008

                                  Реализирани проекти и проекти во фаза на реализација Општина             Ранковце – 2008год.

1. Изградба на Фудбалско игралиште во с.Ранковце

  • реализација во  2007 -2008 ( средства обезбедени од Агенција за млади и спорт)

2.Изградба  на   игралиште за мал фудбал во с.Псача

  • реализација 2008 год.(средства обезбедени од Агенција за млади и спорт)

3. Изградба на дел од  Систем за водоснабдување на с.Опила и с.Љубинце

  • Резервоар потиосен цевковод и дел од водоснабдителна мрежа 850,00м
  • реализирано во август-септември (средства обезбедени преку Министерство за транспорт и врски )

4. Уредување на депонија за опдлагање на комунален отпад

  • во фаза на реализација ( средства обезбедени од Министерство за животна средина и просторно планирање)

5. Изградба на Резервоар за водоснабдување  во с. Гиновци 100 м3

    • финансиски подржана од УСАИД/МЛСА

6. Реконструкција на кров на Општинска зграда и замена на дел од столарија

7. Реновирање на училиште во село Псача

 

Останати остварени и проекти во завршна фаза

1.  Основање на Јавно комунално претпријатие ,,Чист ден,,  (  20.12.2006 г. )
2.Обезбедување на возило за собирање и транспорт на  комунален отпад
3.Обезбедено теренско Возило за Општина (Лада нива )
4. Започнати активности за формирање на Противпожарна единица
5. Обезбедена донација на 20  компјутери   за ОУ ,,Христијан Тодоровски Карпош  ,,
6. . Остварени првични разговори за отварање на граничен премин со Трговиште.
7. Меѓугранична соработка со Општина Невестино Република Бугарија
8.Реализација на програма на Влада компјутер за секое дете
9.Обезбедено Противпожарно возили    ( донација  од Англија )

         Изработка на стратешки документи за Општината

1.Изработка на  Грб и Знаме на Општина Ранковце
2.Изработка на ЛЕАП за Општина Ранковце
3.Изработка на Стратешки план за ЛЕР  на Општина Ранковце
4.Изработка на Профил на  Општина Ранковце
5.Креирање на Web-страна на општината