Реализирани проекти во 2009

1. Изработка на Стратешки План за ЛЕР и профил на Општина Ранковце

 • реализација декември-јануари 2008-2009 год.
 • средства обезбедени од УСАИД – Проект за локална самоуправа

2. Изградба на Фудбалско игралиште во с.Ранковце

 • реализација мај 2009 година
 • средства обезбедени од Агенција за млади и спорт

3. Инсталација на топловодно греење во ОУ Х.Т.-Карпош с.Псача

 • реализација мај 2009 год.
 • средства обезбедени од УСАИД/ПЕП

4. Изградба на дел од систем за водоснабдување на с.Отошница и с.Радибуш

 • во фази на реализација (септември-октомври 2009 год.)
 • средства обезбедени од Министерство за транспорт и врски

5. Изградба на дел од мост на Крива Река во с.Опила – завршна фаза

 • реализација
 • средства обезбедени од Министерство за транспорт и врски (7.000.000,00 МКД)

6. Чистење на речно корито и регулација на Ранковачка Река

 • реализација (септември-октомври 2009 год.)
 • средства обезбедени од Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство

7. Обезбедено противпожарно возило

 • реализација
 • донација добиена од Амбасада на Велика Британија преку Operation florian – едукативна програма

8. Формирана ТППЕ на Општина Ранковце

9. Изградба на Јавни тоалети во с.Ранковце

 • реализација (октомври-ноември 2009 год.)
 • средства обезбедени од Министерство за транспорт и врски