СЛОБОДЕН ПРИСТАП НА ИНФОРМАЦИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Општина Ранковце согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е имател на информации. Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

 

Ленче Добрашиновиќ
Населено место без уличен систем, Ранковце
lenche.dobrashinovic@rankovce. gov.mk
тел. 078 327 533

 

Митко Каранфиловски

Населено место без уличен систем, Ранковце
mitko.karanfilovski@rankovce.gov.mk
тел. 078 375 561

 

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ

ОБРАЗЕЦ НА ЖАЛБА

УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕ

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД Ј.К.

Листа на информации

Пристап до информации

Извештај