Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација по Урбанистички план вон населено место со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште, КО Гиновце, Општина Ранковце

Јавен повик ,Соопштение за јавна анкета ,СИНТЕЗЕН ПЛАН, Анкетен лист УПВНМ Гиновци