Програми за работа на Општина Ранковце

Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Ранковце за 2014 година

Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Р.М.“ бр.17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), Уредба за висината на цената на градежното земјиште сопственост на...

Програма за уредување на градежно неизградено земјиште и одржување на комуналната инфраструктура во Општина Ранковце за 2014 година

Врз основа на член 84 од Законот за градежно земјиште (”Службен весник на РМ” бр.17/2011, 53/2011, 144/12 и 25/13) и Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со...

Програма за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во Општина Ранковце за 2014 година

бр.17/2011, 53/2011, 144/12 и 25/13) и Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на...

Програма за изработка и донесување на општи акти за населени места во општина Ранковце кои немаат урбанистичка документација за 2014 година

Врз основа на член 78 стaв 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 23 од Статутот на Општина...

Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Ранковце за 2014 година

Врз основа на Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр.17/11, 53/11, 144/12 и 25/13) и Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на...

Програма за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Ранковце за 2014 година

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр. 111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12), член 41 од Законот за управување со отпад („Службен весник на РМ“...

Програма за изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2014 година

Врз основа на член 17 стaв 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/1,144/12 и 55/13) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце...

Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта во Општина Ранковце за 2014 година

Врз основа на Законот за градежно земјиште ("Сл.Весник на РМ") бр.17/2011, 53/2011, 144/12 и 25/13) и Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната...

Програма за изменување на програмата за уредување на градежно неизградено земјиште и одржување на комуналната инфраструктура во Општина Ранковце за 2014 година

Врз основа на член 84 од Законот за градежно земјиште ("Сл. Весник на РМ" бр.17/2011, 53/2011, 144/12 и 25/13) и Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на...

Акционен План за активности на Општина Ранковце во областа на енергетска ефикасност за 2014 година

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр.5/02), член 132 став 3 од Законот за енергетика ("Сл. Весник на РМ" бр.16/11),Програмата за енергетска...