Дозвола за усогласување со оперативен план

        ОПШТИНА РАНКОВЦЕ     


Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина, ЛЕР и јавни дејности.

Број:22-19/4 од 31.12.2014 год.

Согласно член 140 и 141 од Законот за животна средина(“Службен весник на Р.М.” бр. 53/05, 81/05, 24/07,
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,187/13 и 42/14),

Градоначалникот на Оптина Ранковце

Објавува

Дозвола за усогласување со оперативен план

За

ДПТУ БЕНТОМАК НОВАувоз-извоз

С.Гиновце, Општина Ранковце

      Дозволата за усогласување со оперативен план е достапна на јавноста секој работен ден во период од 07.30 до 15.30 часот, во просториите на Општина Ранковце, одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, ЛЕР и јавни дејности и на WEB страната на Општина Ранковце (www.rankovce.gov.mk).