Гиновце – Милутинци, асфалтирање на пат, поврзување на две села