Реализирани проекти во 2010

1.Асфалтирање на улица Полициска станица –Крајчина маала с.Ранковце во должина од 870 м

 • реализација април- јуни 2010 година
 • средства обезбедени од Светска банка , реализација преку Агенција за државни патишта

 
2. Асфалтирање на локален пат Петралица до црквата Св.Ѓорѓија L=800 m

 • реализација април- јуни 2010 година
 • средства обезбедени од Светска банка , реализација преку Агенција за државни патишта

 

3.Асфалтирање на локален пат Опила-Одрено –Псача ( L=1.530m)

 • реализација април- јуни 2010 година
 • средства обезбедени од Светска банка , реализација преку Агенција за државни патишта

 
4.Изградаба на мал мост на Радибушка река

 • реализација на прва фаза октомври –ноември 2010 година
 • средства обезбедени од Биро за регионален развој и 20% учество на Општина

 

5. Изградба на дел од водоснабдителна разводна мрежа за с.Опила –Љубинци (700м )

 • реализација август 2010 година
 • средства обезбедени од општина Ранковце

 

6. Изградба на дел од водоснабдителна разводна мрежа за с.Отошница-Радибуш (700м )

 • реализација август 2010 година
 • средства обезбедени од општина Ранковце

 

7.Санација на штети од поплави на локална инфраструктура во с.Ранковце и Псача (мај –септември2010 година )

 

8.Регулација на речно корито на Ранковачка река од Магистрала накај ромско маало (300 м )

 • средсва обезбедени од Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство

 

9.Оградување на училишен двор на ЦОУ ,,Христијан Тодоровски Карпош,, Ранковце

 • реализација ноември -декември 2010 година
 • сопствени средства

 

10.Обновување на фасада и доизградаба на 2 влеза на ЦОУ ,,Христијан Тодоровски Карпош,, Ранковце

 • реализација ноември -декември 2010 година
 • сопствени средства

 

11.Оградување на дел од училишен двор во ПОУ во с.Псача

 • реализација ноември -декември 2010 година
 • сопствени средства

 
12. Замена на влезна врата , внатрешни врати на училници и прозори во додатен објект за предучилишна

 • средства обезбедени од проект Модернизација на образованиетео 2 фаза

 
13. Набавка и вградување на метални ормари (5 броја со вградено напојување со 30 приклучни места )

 • донација на Министерство за информатичко општество од Програмата компјутер за секое дете

 
14. Набавка на компјутер за секое дете (112 брија )

 • обезбедено од Министерство за информатичко општество од Програмата компјутер за секое дете

 
15. Набавка на компјутери за наставен кадар 35 броја

 • обезбедено од Министерство за информатичко општество

 
16.Опремување на кабинет по одделенска настава и англиски јазик

 • средства обезбедени од Мировен корпус со учество на Општина Ранковце