Реализирани проекти во 2011

1. Изградба на дел од водоснабдителна разводна мрежа за с.Опила –Љубинци (1200 м ) од систем за водоснабдување на населени места Опила Љубинци

 • реализација март 2011 година
 • средства обезбедени од општина Ранковце

 
2. Изградба на дел од водоснабдителна разводна мрежа од систем за водоснабдување на с.Отошница-Радибуш (1200м )

 • реализација март 2011 година
 • средства обезбедени од општина Ранковце

 

3. Поставување на 8 автобуски постојки на магистралниот пат Куманово –Крива Паланка

 
4.Изградба на спортска сала во ЦОУ ,,Христијан Тодоровски Карпош,, Ранковце

 • реализација 2011 година
 • средства обезбедени од Министерство за образование и наука

 

5.Ангажирање на 15 невработени лица за расчистување на јавни површини

 • реализација јуни – август 2011 година

 

6.Расчистување на речно корито на Крива река во должина од 8 км

 • реализација јуни-август 2011 година
 • средства обезбедени од Програмата на Владата на РМ за расчистување на речни корита

 

7. Реализација на проект ,,Меѓуопштинска соработка за унапредување на животната средина и природата,,

 • реализација од 10.2010 до 04.2011 година ,општина Крива Паланка носител на проектотв ,општина Ранковце партнер
 • финансирано од Програмата на УНДП за МОС

 

8.Изградба на водоснабдителна мрежа за село Ранковце (крак до фудбалско игралиште )

 • реализација мај 2011 година
 • сопствени средства

 

9.Изградба и преадаптација на Противпожарен дом и гаража за противпожарно возило

 • реализација 2011 година
 • проектот е финансиран од ИПА програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија

 

10.Доизградба на мост во населено место Радибуш (втора фаза )

 • реализација септември –октомври
 • сопствени средства

 

11.Донесена Програма и Акционен план за имплементација за Декадата на Ромите во Ранковце за периодот 2011-2013 година

 
12.Донација на автобус за потребите на Општина Ранковце

 • донација на град Скопје и ЗЕЛС ноември 2011 година ција на град Скопје и ЗЕЛС ноември 2011 година

 
13.Доизградба на фудбалско игралиште во ОУ ,,Христијан Тодоровски Карпош,, Ранковце

 • реализација ноември 2011 година
 • сопствени средства

 
14.Изградба на дел од канализациона мрежа во село Гиновци (870 м)

 • сопствени средства

 
15.Оградување на училишен двор во ПОУ ,,Христијан Тодоровски Карпош,, с.Одрено

 • реализација октомври- ноември 2011 година
 • сопствени средства

 
16.Пробивање и тампонирање на локален пат од асфалтен пат во с.Ветуница до Депонија

 • реализација ноември 2011 година
 • сопствени средства

 
17.Набавка на информатичка опрема за потребите на Општина Ранковце

 • сопствени средства

 
18.Реконструкција и проширување на горен строј од регионален пат Ранковце –Герман во должина од 1 км

 • рреализацијаоктомври – ноември 2011 година
 • сопствени средства

 
19.Обновена фасада на црквата Св.Троица во село Герман

 • реализација септември –октомври
 • средства обезбедени со донација од локални бизнисмени и Општина

 
16.Пробивање и тампонирање на локален пат од асфалтен пат во с.Ветуница до Депонија

 • реализација ноември 2011 година
 • сопствени средства