Реализирани проекти во 2012

1.Доделен училишен автобус за потребите на Општината

  • донација од НР Кина проект на Владата на РМ за обезбедување на училишни автобуси

 
2. Асфалтирање на пат Отошница –Брана во должина од 1570 м

  • реализација април –мај 2012 година
  • средства обзбедени од Европска инвестициона банка

 

3. Асфалтирање на пат село Гиновци – село Милутинци 1 500 м

  • реализација мај- јуни 2012 година
  • средства обзбедени од Европска инвестициона банка

 
4. Изградба на две тениски игралишта во село Ранковце

  • реализација април – јуни
  • средства обезбедени од Агенција за млади и спорт