Градоначалник

Момчило Алексовски, Градоначалник на Општина Ранковце

 

Надлежности на градоначалникот
  • Ја претставува и застапува општината;
  • Ја контролира законитоста на прописите на советот;
  • Ги објавува прописите на советот во службено гласило на општината;
  • Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;
  • Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на Општината;
  • Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот;
  • Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на Општината;
  • Го извршува буџетот на општината;
  • Избира директори на јавни служби кои ги основала Општината врз основа на јавен конкурс;
  • Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со Статутот;
  • Решава за управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица во согласност со законот;
  • Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
  • Раководи со општинската администрација;
  • Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација доколку поинаку не е определено со закон;
  • Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста на општината во согласност со законот и со Статутот;
  • Врши и други работи утвдени со законот и со Статутот.

 

Биографија (CV) на градоначалникот

Дата и место на раѓање:  04.11.1956 во село Ранковце
Националност:  Македонец
Адреса на живеење:  село Ранковце (без уличен систем) , 1316 Ранковце Република Македонија
Државјанство:  Р.Македонија
Брачен статус:  Оженет

Образование и квалификации:

Основно образование завршува во с.Ранковце. Средно образование завршува во “ЕМУЦ” – Скопје, како електро техничар.

Професионален ангажман:
   • Работодавач и датум: РИК „СИЛЕКС“ Кратово од 01.10.1982 до 01.04.2002
    Занимање и функција: Раководител на погон
    Главни активности и одговорности: Организација на работа и реализација на план
    Име и адреса на работодавачот: РИК „СИЛЕКС“ Кратово ул.„Гоце Делчев“ бр.70 Кратово
    Вид на бизнис или сектор: Рударство и индустрија

   • Работодавач и датум: “Агроранковце” ДООЕЛ Ранковце од 01.04.2002 до 04.04.2013
    Занимање и функција: Сопственик и управител на фирмата
    Главни активности и одговорности: Трговија со земјоделски семиња, препарати и производи
    Име и адреса на работодавачот: “Агроранковце” ДООЕЛ село Ранковце (без уличен систем) 1316 Ранковце
    Вид на бизнис или сектор: Трговија

   • Работодавач и датум: Единица на локалната самоуправа Општина Ранковце од 05.04.2013 до денес
    Занимање и функција: Градоначалник на Општина Ранковце
    Главни активности и одговорности: Овластен орган на ЕЛС
    Име и адреса на работодавачот: Општина Ранковце село Ранковце (без уличен систем) 1316 Ранковце
    Вид на бизнис или сектор: Јавен сектор
Други вештини и постигнувања:

Познавање на францускиот и српскиот јазик и има возачка дозвола B-категорија(32 годишно искуство). Познавање од основните комјутерски вештини и знаења.

Особини и предности:

Одговорен и доверлив. Внимателен соговорник и слушател, комуникативен. Креативен и отворен. Лесно приспособлив и тимски ориентиран. Брзо учи.