Идни проекти

  • Изградба на систем за водоснабдување во село Псача;
  • Изградба на фекална канализација во село Љубинце;
  • Изградба на локален пат во село Гиновци (М2-железничка пруга);
  • Изградба на локален пат во село Петралица (М2-Одрено);
  • Замена на постоечките светилки од јавното улично осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки.