Изработена техничка документација за инфраструктурни проекти

1.Фекална канализација за населени места Опила и Љубинци (тех.бр.55/08)
2. Фекална канализација за населено место Ранковце , Фудбалско игралиште –Ромска маала (тех.бр.01-02/11)
3. Фекална канализација за населени места Ранковце , Десетак –Ќурчиина маала (тет.бр.03-02/11)
4. Водоснабдување на населено место Псача (тех.бр.82-1/08)
5. Водоснабдување Амбуланта –Ромска маала во н.м. Ранковце (тех.бр.02-02/11)
6. Водоснабдување на населено место Опила од Лисец (тех.бр.07/08/ОР)
7. Регулација на Ранковачка река тех.бр.03-8/1 од 02.02.2007 година
8. Локален пат во с.Отошница (тех.бр.100-2011 )
9. Основен проект за улично осветлување Ранковце–Крајчина маала (тех.бр.01-05/2011)
10. Патен правец од Дејловски преслап до Росалија (врска со Р-204) општина Старо Нагоричане во должина од 3,6 км (тех.бр.246/19 од 11.2010 година )
11.Општински пат с.Ранковце –с.Крилатица во должина од 3,3 км(тех.бр. 204/19 од 11.2010 година)
12. Проект за пренамена со реконструкција и доградба на Стара училишна зграда во село Ранковце во дом за стари лица со вкупен капацитет од 50 легла (тех.бр.212/10 oд 11.2010 година )
13. Проект за пренамена со адаптација на Стара училишна зграда во село Отошница во социјални станови (тех.бр.19-258/11 од 01.2011 година )
14.Систем за наводнување на село Петралица од Рашка река (тех.бр.08/08/ОР од 08.2008 )
15.Проект за реконструкција на Општинска зграда (тех.бр.03-22од 11.05.2006 година )
16.Основен проект за Регулација на коритото на Крива река во с.Опила низводно и возводно од мостот Л=716 м (тех.бр.07-220-1 од 17.02.2010 година )
17.Општински пат с.Радибуш-Средна маала (тех.бр.19-93/11 од 12.2011 година )
18.Локален пат М2 –Манастирска воденица –с.Одрено (тех.бр.09-04/12 од. 04.2012 година)
19.Основен проект за Патен правец с.Опила (делница маала Каваклија –црква Св.Никола –школо –Котарина маала Л =5,0 км (тех.бр.2-04/2013)
20.Основен проект за Патен правец с.Петралица –с.Баратлија Л= 6,00 км (тех.бр.2-05/2013)
21. Основен проект за Патен правец с.Радибуш –маала Којкарци (тех.бр.2-06/2013 )
22.Основен проект за Патен правец с.Псача -Старо школо до Дамјанска маала (тех.бр.2-07/2013 )
23. Основен проект за Патен правец с.Петралица –Делница М2-Буина маала –Милочова маала-Уткина маала Л=3,5 км (тех.бр.2-08/2013 )
26. Асфалтирање на улица во село Ранковце ,Погон–Крајчина маала ( тех.бр.05-04/12)