Реализирани проекти во 2006

1. Продолжување на регулација на Голем дол во должина од 308 m должина

 • реализација во период мај-јуни 2006 год
 • финансирано од ЕЛС Ранковце

 

2. Тампонирање и пробивање на пат во с. Петралица, с. Гиновце , с.Мултинци , с.Љубинци, с.Радибуш.

 • реализација во период мај- јуни 2006 год.
 • финансирано од ЕЛС Ранковце

 

3. Изградба на пропусти за вода во Отошница и Станча

 • реализација во период мај 2006 год.
 • финансирано од ЕЛС Ранковце

 

4. Асфалтирање на пат во село Псача во должина од 850 m .

 • реализација во период ноември 2006год.
 • партнер : ЗОРС АЛКА
 • учество на ЕЛС 50 %

 

5. Асфалтирање на пат с.Гиновци во должина од 300 м

 • реализација во текот на август 2006 год
 • партнер ЕАР КАРДС-програма – асфалтирање
 • учество на Општина : тампонирање

 

6. Асфалтирање на пат с.Одрено во должина од 700 м

 • реализација во текот на август 2006 год
 • партнер ЕАР КАРДС-програма – асфалтирање
 • учество на Општина : тампонирање

 

7. Изградба на два крака од канализациона мрежа во Ранковце(Крајчина маала и Млин)

 • реализација во периодот октомври-ноември 2006 година
 • партнер СИП/ЕРП и Општина Ранковце

 

8.Основањеа на Јавно комунално претпријатие ,,Чист ден,, (20.12.2016година)

 

9. Опремување на 3 канцеларии во Општина Ранковце со мебел

 • реализациај декември 2006 година
 • финансирано од сопствени средства

 
10.Изградба на улица со бекатон во с.Ранковце во должина од 600 м

 • реализација октомври -ноември
 • финансирано од сопствени средства