Реализирани проекти во 2008

                       
1.Изработка на ЛЕАП за Општина Ранковце

 • реализација 2008 година
 • средства обезбедени од Министерство за животна средина и просторно планирање

 
2.Уредување на депонија за одлагање на комунален отпад (претоварна станица )

 • реализација 2008 година
 • средства обезбедени од Министерство за животна средина и просторно планирање

 
3.Реконструкција на дел од Општинска зграда (реновирање на канцеларии)

 • реализација фебруари-март 2008 година
 • сопствени средства

 
4.Обезбедување на возило за собирање и транспорт на комунален отпад

 • добиен на користење од Министерство за транспорт и врски

 
5.Изградба на дел од систем за водоснабдување на с.Опила и с. Љубинци (Резервоар 100м3 , потисен цевковод и дел од водоснабдителна мрежа L-850 m)

 • реализација 2008 година
 • средства обезбедени од Министерство за транспорт и врски

 
6.Изградба на резервоар во с.Гиновци 100 м3

 • реализација 2008 година
 • средства обезбедени од Фонд за води

 
7.Изградба на водоводна мрежа за с.Отошница и с.Радибуш

 • реализација октомври -ноември 2008 година
 • средства обезбедени од Министерство за транспорт и врски

 

8.Реконструкција на игралиште за мал фудбал во с.Псача

 • реализација 2008 година
 • средства обезбедени од Агенција за млади и спорт

 
9.Реконструкција на кров на општинска зграда и замена на дел од столарија

 • реализација септември –октомври 2008 година

 
10.Реновирање на училиште во с.Псача (реконструкција на кров и фасада )

 • реализација септември –октомври 2008 година
 • средства обезбедени од Министерство за образование и наука

 
11.Изработка на Грб и Знаме на Општина Ранковце

 • реализација почеток на 2008 година
 • обезбедени средства од буџет на Општина Ранковце