Реализирани проекти во 2013

1. Изградба на улица во село Петралица со должина од 380 м

  • реализација 2013 година
  • средства обезбедени со Кредит од Светска Банка

 
2. Изградба на улица во село Гиновце во должина 360 м

  • реализација 2013 година
  • средства обезбедени со Кредит од Светска Банка

 

3. Изградба на 5 улица во село Ранковце со вкупна должина од 870 м

  • реализација 2013 /2014
  • средства обезбедени со Кредит од Светска Банка

 
4. Асфалтирање на локален пат во село Отошница во должина од 1 км

  • реализација март –април 2014 година
  • средства обезбедени од Агенција за финансиска подршка во земјоделството и рурален развој

 
5.Реконструкција и опремување на градинка (група во посебни просторни услови )во Општина Ранковце

  • реализација фебруари –јули 2013
  • Средства обезбедени од Минисерство за труд и социјална политика