Градоначалник

Ивица Тошевски, Градоначалник на Општина Ранковце

Ивица Тошевски е роден на 12.02.1966 година во Крива Паланка, а живее во село Ветуница општина Ранковце. Основно образование завршил во Ранковце, средно образование завршил во Скопје во ХУЦ “Марија Кири Склодовска“, а ВСС завршува на Институтот за безбедност, мир и одбрана на Филозофскиот факултет при УКИМ во Скопје.

Првото вработувањее во МВР,ОВР-ПС“Крива Паланка” како полицаец од 1992 година каде продолжува да работи и во периодот од 2000 до 2003 год. е Командир на ПС-“Ранковце”.  Од 2006 до 2008 година е именуван за Командир на ПО заБПС“Крива Паланка”. Од 2008 до 2011 год. е  именуван за Командир на ПС за ГК “Деве Баир”. Од 2011 до 2013 год. е именуван за Началник на униформирана полиција во СВР“Куманово“, а од 2013 до 2017 год. е на работно место Самостоен Инспектор во СВР“Скопје”.

Оженет е и татко е на две полнолетни деца.

Љубител е на спортот, особено боксот и фудбалот со кои активно се занимавал.

На локалните избори во октомври 2017 година е избран за градоначалник на општината Ранковце , како независен кандидат .

Надлежности на градоначалникот
  • Ја претставува и застапува општината;
  • Ја контролира законитоста на прописите на советот;
  • Ги објавува прописите на советот во службено гласило на општината;
  • Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;
  • Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на Општината;
  • Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот;
  • Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на Општината;
  • Го извршува буџетот на општината;
  • Избира директори на јавни служби кои ги основала Општината врз основа на јавен конкурс;
  • Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со Статутот;
  • Решава за управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица во согласност со законот;
  • Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
  • Раководи со општинската администрација;
  • Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација доколку поинаку не е определено со закон;
  • Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста на општината во согласност со законот и со Статутот;
  • Врши и други работи утвдени со законот и со Статутот.