СЛОБОДЕН ПРИСТАП НА ИНФОРМАЦИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Општина Ранковце согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е имател на информации. Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

 

Ленче Добрашиновиќ
Населено место без уличен систем, Ранковце
lenche.dobrashinovic@rankovce. gov.mk
тел. 078 327 533

 

Александар Стојановски

Населено место без уличен систем, Ранковце

Контакт e-mail: aleksandar.stojanovski@rankovce.gov.mk

 

Сања Стојановска

Населено место без уличен систем, Ранковце

Контакт е-mail: sanja.stojanovska@rankovce.gov.mk 

 

 

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ

ОБРАЗЕЦ НА ЖАЛБА

УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕ

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД Ј.К.

Листа на информации

Пристап до информации

Извештај

Извештај

Годишен извештај 1