Општинска администрација

Приказ на организационата структура и административните службеници и други  вработени во општинската администрација на Општина Ранковце

Одделение за правни и општи работи

Добрашиновиќ Ленче

Работно место: Раководител на одделение правни и општи работи
Звање: Раководител на одделение
Контакт e-mail:  lenche.dobrashinovic@rankovce.gov.mк

 

Митевска Славица

Работно место: Месни заедници и работи за Советот и за телата на Советот
Звање: Самостоен референт
Контакт e-mail:  slavica.mitevska@rankovce.gov.mk

Цветановски Далибор

Работно место: Превенција и справување со кризни состојби
Звање: Самостоен референт
Контакт e-mail:  dalibor.cvetanovski@rankovce.gov.mk

Драгана Цветковска

Работно место: Архивски и стручно – административни работи
Звање: Самостоен референт
Контакт e-mail:  dragana.cvetkovska@rankovce.gov.mk

 

Сашка Јакимовска

Работно место:  Технички секретар на градоначалникот
Звање: Помлад референт
Контакт e-mail: sashka.jakimovska@rankovce.gov.mk

 

Наташа Нешевска

Работно место: Етнички заедници и административни работи
Звање: Помлад референт
Контакт e-mail:natasa.nesevska@rankovce.gov.mk  

 

Стаменковска Зорица

Работно место: Хигиеничар – курир
Звање: Работник по ЗР

Миленковски Мирче

Работно место: Возач на моторно возило

Звање: Работник по ЗР

Давидовски Борко

Работно место: Одржувач на спортски објекти
Звање: Работник по ЗРО

                                                                 Зоран Спасовски

Работно место: Обезбедување на објектите на општината
Звање: Работник по ЗРО

                                               Одделение за човечки ресурси

Билјана Илиевска 

Работно место: Раководител на Одделение за човечки ресурси
Звање: Раководител на одделение
Контакт e-mail:  biljana.ilievska@rankovce.gov.mk

 


Одделение за финансиски прашањa

Николовска Биљана

Работно место: Раководител на одделение за финансиски прашања
Звање: Раководител
Контакт e-mail:biljana5nik@gmail.com

                              biljana5nik@gmail.com

Пешевска Соња

Работно место: Буџетско и даночно книговодство
Звање: Самостоен референт
Контакт e-mail:  sonja.peshevska@rankovce.gov.mk

Сања Стојановска

Работно место: Буџетска координација и контрола
Звање: Помлад соработник
Контакт е-mail: sanja.stojanovska@rankovce.gov.mk 

 

Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности

Крстевски Моме

Работно место: Раководител на одделение за урбанизам,комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности
Звање: Раководител на одделение
Контакт e-mail:  mome.krstevski@rankovce.gov.mk

 

Стефановска Славица

Работно место: Локален економски развој и образование
Звање: Помлад соработник
Контакт e-mail:  slavica.stefanovska@rankovce.gov.mk

 

                                                              Ивона Дојчиновска Филиоповска

Работно место: Локален економски развој и социјална заштита,детска и здравствена заштита и родова рамноправност
Звање:  Помлад соработник
Контакт e-mail: ivona.dojcinovska.filipovska@rankovce.gov.mk 

Александар Стојановски
Работно место:  Животна средина, уредување и управување со градежно земјиште и просторно и урбанистичко планирање
Звање:  Помлад соработник
Контакт e-mail: aleksandar.stojanovski@rankovce.gov.mk
Стојковски Александар

Работно место: Комунален редар
Звање: Виш референт
Контакт e-mail:  aleksandar.stojkovski@rankovce.gov.mk

                                                                 


Одделение за инспекциски надзор – инспекторат

 

 


Територијална противпожарна единица ТППЕ Ранковце

Ивановски Раде

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 075 / 375 232
Контакт e-mail:  protivpozarna@rankovce.gov.mk

 

Пешевски Слободан

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 070/324 690

 

Додевски Горан

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 070/324 693

 

Тодоровски Горанчо

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 070/324 696

 

Димитриевски Игор

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 071/227 534

 

Ангеловски Роберт

Работно место: Пожарникар – возач
Контакт телефон: 070/324 728

 

Поповски Далибор

Работно место: Командир на одделение
Контакт телефон: 070/324 705

 

Јовановски Даниел

Работно место: Пожарникар
Контакт телефон: 070/324 709

 

Ангеловски Игорче

Работно место: Пожарникар
Контакт телефон: 070/324 723