ЈКП “ЧИСТ ДЕН”

ЈКП ,,Чист ден,, е основано  врз основа на Законот за јавни претпријатија ,  Законот за локална самоуправа и Статутот на Општина Ранковце  со одлука на Советот на Општина Ранковце  бр.07-575/3 од 06.11.2006 год.

Во рамките на својот делокруг на работење ЈКП ,,Чист ден ,, е регистрирано за вршење на следниве дејности:

    1.Претежна дејност: (41.00)

  • Собирање , пречистување и дистрибуција  на вода за пиење и прехрамбена вода

2.Други дејности:

  • Собирање , одведување и третман на отпадни води
  • Собирање и третман на останатиот отпад
  • Погребни и придружни активности
  • Поставување на водоводни инсталации
  • Изградба на објекти на нискоградба
  • Уредување и одржување на животната средина и природата

Контакт телефон: 031 380 200