ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2014 ГОДИНА НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Р.М“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14 и 43/14), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе:
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
ВО 2014 ГОДИНА НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
член 1

Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Општина Ранковце бр.01-97/1 од 31.01.2014 година и Бр.01-97/2 од 02.07.2014 година во делот II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги се дополнува со точка 13:

Реден број Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба Шифра според ОПЈН Очекуван почетокна постапката (месец) Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ(денари) Вид на постапка
II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги
13 Изработка на Проект за инфраструктура за линиски објект – Систем за водоснабдување на населено место Псача (Л-13,90 км), Општина Ранковце Август 186.440,70 Постапка со барање за прибирање на понуди

 

 

член 2

Оваа Одлука е составен дел на Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Општина Ранковце.
 
 
                                                                                           Општина Ранковце                                                                                                                                 Градоначалник                                                                                                                          Момчило Алексовски

 
 
Измена на план за јавни набавки за 2014-1