Реализирани проекти во 2009

1.Реконструкција на фудбалско игралиште во с.Ранковце

 • реализација 2009 година
 • средства обезбедени од Агенција за млади и спорт

 
2.Инсталација на топловодно греење во ОУ ,,Христијан Тодоровски –Карпош ,, во с.Псача

 • реализација мај 2009 година
 • средства обезбедени од УСАИД – ПЕП проектот

 
3. Изградба на дел од систем за водоснабдување на с.Отошница и с.Радибуш

 • реализација септември – октомври 2009 година
 • средства обезбедени од Министерство за транспорт и врски

 
4. Изградба на дел од мост на Крива река во с.Опила – завршна фаза

 • реализација 2009 година
 • средства обезбедени од Министерство за транспорт и врски

 
5.Чистењен на речно корито и регулација на Ранковачка река

 • реализација септември –октомври 2009 година
 • средства обезбедени од Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство

 
6. Обезбедено противпожарно возило

 • донација од Амбасада на Велика Британија преку Operation florion едукативна програма

 
7. Изградба на Јавни тоалети во с.Ранковце

 • реализација октомври -ноември 2009 година
 • средства обезбедени од Министерство за транспорт и врски

 
8.Обезбедена донација за 20 компјутери за ОУ ,,Христијан Тодоровски –Карпош ,,
 
9. Изработка на Стратешки план за ЛЕР и профил на Општина Раковце

 • реализациај декември –јануари 2008/2009 година

 
10. Формирање на ТППЕ на Општина Ранковце 2009 година

 • основана од Општина Ранковце