Нацрт-Дозвола за усогласување со оперативен план За ДПТУ ”БЕНТОМАК НОВА” увоз-извоз

        ОПШТИНА РАНКОВЦЕ     


Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина, ЛЕР и јавни дејности.

Број:22-19/4 од 9.12.2014 год.

Градоначалникот на Оптина Ранковце

Објавува

Нацрт-Дозвола за усогласување со оперативен план

За

ДПТУ БЕНТОМАК НОВАувоз-извоз

С.Гиновце, Општина Ранковце

      Нацрт-дозволата за усогласување со оперативен план е достапна на јавноста секој работен ден во период од 07.30 до 15.30 часот, во просториите на Општина Ранковце, одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, ЛЕР и јавни дејности и на WEB страната на Општина Ранковце (www.rankovce.gov.mk).
Евентуални забелешки на Нацрт-Дозволата може да бидат доставени од било кое лице и/или организација на адреса: село Ранковце, Општина Ранковце (одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, ЛЕР и јавни дејности) во рок од 14 дена од денот на објавувањето, со назнака: за нацрт дозвола за ДПТУ “БЕНТОМАК НОВА” увоз-извоз.