ОГЛАС

ОГЛАС
За пројавување на интерес на лица за членови во Управен одбор и Надзорниот одбор за материјално-финансиско работење во Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“, Ранковце

     Општина Ранковце има потреба од избор на компетентни и високо мотивирани кандидати за членови на Управниот одбор и Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Ј.К.П. „ ЧИСТ ДЕН“- Ранковце.
Ваквиот оглас за пројавување на интерес не е законска обврска на Општина Ранковце, но е со цел да се даде шанса на што поголем број способни луѓе, кои ги исполнуваат законските услови.
Огласот да се објави на интернет страната на Општина Ранковце и на огласна табла наОпштина Ранковце.

За член на Управен одбор и член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 

 

 •  Да е државјанин на Република Македонија;
 •  Да има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;
 •  Да не им е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 •  Да имаат минимум 3 години работно искуство;
 •  Да поседува меѓународен признат сертификат или уверение за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години и тоа за претседателот: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) – најмалку 45 бода, ИЕЛТС (IELTS) – најмалку 3,5 бода, ПЕТ (Cambridge English- Preliminary) – положен, БЕК П (Busliness English Certificate: Preliminary) – положен, БУЛАТС (BULATS) – најмногу 40 бода или Аптис (APTIS) – најмалку ниво Б1 (Б1), а за членовите: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) – најмалку 30 бода, ИЕЛТС (IELTS) – најмалку 3 бода, KЕТ (KET) (Cambridge English) – положен, БУЛАТС (BULATS) – најмногу 20 бода, или АПТИС (APTIS) – најмалку ниво А2 (А2); и
 •  Да има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Заинтерисираните кандидати потребно е да достават:

 

 • Мотивационо писмо во кое ќе се назначи за кој одбор се аплицира;
 • Биографија;
 • Уверение за државјанство;
 • Уверение дека не е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 • Меѓународен признат сертификат или уверение за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години;
 • Уверение за положен психолошки тест и тест за интегритет.

 

Документите да се достават заклучно со 18. 09. 2015 година на адреса Општина Ранковце, село Ранковце 1316 или во Архивата на Општина Ранковце, со назнака „ за оглас за пројавување на интерес за член на Управен одбор на Ј.К.П. „ ЧИСТ ДЕН“- Ранковце или за член на Надзорниот одбор за контрола на материјајно-финансиското работење на      Ј.К.П. „ ЧИСТ ДЕН“- Ранковце.
Сите пријавени кандидати кои ги исполнуваат предвидените услови имаат подеднакви шанси да бидат именувани за членови на Управниот одбор и Надзорниот одбор на Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце.

 

 

линк до официјаниот оглас