Општина Ранковце одржа промотивна прес конференција

Општина Ранковце одржа промотивна прес конференција на проектот
CB 006.1.12.042
„Заедничка акција за превенција од поплави во трансграничниот регион “  
„Common actions for flood prevention in the cross-border region”.