Посета на првачиња кај градоначалникот – септември, 2013