Резиме на изминатите и претстојните настани во текот на спроведувањето на проектот за спречување на поплавите на општина Бобов дол во соработка со општина Ранковце, финансиран од ИНТЕРРЕГ-ИПА прекугранична програма Бугарија – Македонија

На 17.01.2018 година истекува петтиот квартал од спроведувањето на проектот СВ006.1.12.042 “Заеднички активности за превенција на поплавите во прекуграничниот регион”, ко-финансиран од Европската унија преку Програмата за прекугранична соработка Интерег-ИПА Бугарија-Македонија 2014-2020 година, преку Договорот за грант № РД-02-29-212 / 17.10.2016 година Рокот за имплементација на проектните активности е 18 месеци.

Партнери во проектот се општина Ранковце (Поранешна Југословенска Република Македонија) – како водечки партнер и општина Бобов дол (Република Бугарија) – проектен партнер 2.

Во изминатиот петти по ред пресметковен период заврши реализацијата на предвидените инфраструктурни проектни активности поврзани со превенција на ризикот од поплави, зајакнување на двата брега на реката Горештца кај улица 33-30 и улица 34-32 -23 и чистење на коритото на реката во распон меѓу о.т.66 и о.т.10 во границата на урбанизираната територија на село Мламолово, општина Бобов дол и водотекот Голем дол, општина Ранковце.

Преземени се потребните административни активности за законското воведување на објектот во употреба и издавање на потребната дозвола за користење во согласност со Законот за уредување на територијата и соодветните подзаконски акти.

Во овој период се завршени административните постапки за усогласување на Заедничката стратегија и методологија за заштита на животната средина и спречување на поплавите со надлежните органи во согласност со важечкото бугарско законодавство.

Проектот се спроведува според одобрениот распоред и финансиска рамка, во согласност со условите и одредбите од договорот за грант.

Во следното тримесечје од спроведувањето на проектот ќе продолжи спроведувањето на предвидените активности во согласност со утврдените временски и финансиски рамки, вклучувајќи :

  •  организирање и спроведување кампањи за зголемување на свеста на учениците во училиштата на територијата на двете партнерски општини за спречување на ризик од поплави.
  • законско воведување на објектот во употреба и издавање на потребната дозвола за користење во согласност со Законот за уред на територијата и поднормативната законодавство кон него.
  • организирање и спроведување на завршна конференција на проектот во општина Бобов дол со учество на претставници на водечкиот партнер – општина Ранковце.

Summary of past and future events in the implementation of the flood prevention project, financed under INTERREG-IPA cross-border program Bulgaria – Macedonia, which municipality of Bobov dol together with municipality of Rankovce implement.

On January 17-th, 2018 is finished the fifth quarter of implementation of Project No. СВ006.1.12.042 “Common actions for flood prevention in the cross-border region”, financed by the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014-2020 through the subsidy contract РД-02-29-212 / 17.10.2016. The project impl ementati on period is 18 months.

Partners in the project are: Municipality Rankovce (Former Yugoslav Republic of Macedonia) – Leading Partner and municipality of Bobov dol (Republic of Bulgaria) – Project Partner 2.

Over the past fifth in order period finished the implementation of the envisaged infrastructure activities under the project, related to flood risk prevention, strengthening of the two banks of Gorestitsa river at street with p.p.33-30 and street with p.p. 34-32-23 and cleaning the river bed in the area between p.p 66 and p.p 10 at the border of the urbanized territory of village Mlamolovo, Bobov dol and also at Golem dol river, municipality of Rankovce

The necessary administrative actions have been taken for the lawful introduction of the site into operation and issuance of the necessary Permision for use in compliance with Spatial Planing Act and the sub-normative arrangement thereto.

During this period, the administrative procedures for coordinating of the Joint Strategy and Methodology for environmental protection and flood prevention with the competent authorities were completed, in compliance with the Bulgarian legislation in force.

The project is implemented according to the approved schedule and financial framework, subject to the terms and provisions of the subsidy contract.

In the next quarter of the implementation of the project will continue the execution of the envisaged activities in compliance with the set time and financial framework, including:

  • organization and conduction of campaigns, aiming to raise pupil awareness in schools on the territory of the two partner municipalities on flood risk prevention.
  • Legal entry into operation of the site and issuance of the necessary permission for use in compliance with the SPA and sub-ordinance acts to him.
  • Organizing and holding of a final press conference on the project in Bobov dol with participation of representatives of the leading partner – municipality of Rankovceл

 Обобщение на изминалите и предстоящи събития в хода на изпълнение на проекта за предотвратяване на наводненията на община Бобов дол съвместно с община Ранковце, финансиран  по ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония

На 17.01.2018 г. изтича петото тримесечие от изпълнението на проект СВ006.1.12.042 „Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния регион”, съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Македония 2014-2020 г., чрез Договор за субсидия № РД-02-29-212/17.10.2016 г.  Срокът за изпълнение на проектните дейности е 18 месеца.

Партньори по проекта са община Ранковце (Бивша Югославска Република Македония) – водещ партньор и община Бобов дол (Република България) – проектен партньор 2.

През изминалият пети по ред отчетен период приключи реализацията на предвидените инфраструктурни дейности по проекта, свързани с превенция риска от наводнения, укрепване на двата бряга на река Горещица при улица с о.т.33-30 и улица с о.т.34-32-23 и почистване на коритото на реката в участъка между о.т.66 и о.т.10 в границата на урбанизираната територия на село Мламолово, община Бобов дол и река Голем дол, община Ранковце.

Предприети са необходимите административни действия за законосъобразното въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на необходимото Разрешение за ползване  при спазване на Закона за устройство на територията и поднормативната уредба към него.

През този период са приключени административните процедури по съгласуване на Съвместната стратегия и методология за опазване на околната среда и предотвратяване на наводненията с компетентните органи при спазване на действащото българско законодателство.

Проектът се изпълнява, съгласно утвърдените за същия график и финансова рамка, при спазване условията и разпоредбите на договора за субсидия.

През следващото тримесечие от изпълнението на проекта ще продължи изпълнението на предвидените дейности при спазване на заложените времеви и финансови рамки, в т.ч.:

      организиране и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността на учениците в училищата на територията на двете партньорски общини относно възможностите за превенция на риска от наводнения.

      Законосъобразно въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на необходимото Разрешение за ползване  при спазване на Закона за устройство на територията и поднормативната уредба към него.

      Организиране и провеждане на заключителна пресконференция по проекта в община Бобов дол с участието на представители на водещият партньор – община Ранковце.