СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА по Урбанистички план вон населено место со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште, КО Гиновци, Општина Ранковце

СИНТЕЗЕН ПЛАН (3)

Јавен повик

Соопштение

Анкетен лист УПВНМ Гиновци