СЕА РАНЧ Ранковце 26.02.2015

 

ИЗВЕШТАЈ

ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
за
УПВНМ за изградба на викенд населба со хотелски и рекреативен комплекс м.в. Левци, КО Радибуш,  Општина Ранковце (2013-2023)