ИЗВЕСТУВАЊА

Почитувани,

Денеска Градоначалникот Борче Спасовски изврши увид во градежните активности на изградбата на дел од локален пат во с.Радибуш – маала Којкарци, делница од КМ 0+720 до КМ 1+220, Л=500 метри кој е во фаза на релизација. Во следните денови е предвидено асвалтирање.

Изведувач на градежните работи е Друштво за производство, трговија и сообраќај ФИШЕР-ТИХИ ДОО увоз-извоз с.Карпош-Куманово.

Градоначалникот на Општина Ранковце г-дин Борче Спасовски изврши увид во изградбата на дел од  канализациона мрежа

Градоначалникот на Општина Ранковце г-дин Борче Спасовски изврши увид во изградбата на дел од  канализациона мрежа за отпадни води за н.м.Љубинци, крак1 од Ш1 до Ш18 (Л=627,30м) и...