Годишен извештај за 2013 година од ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ – Ранковце

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
“ЧИСТ ДЕН” – РАНКОВЦЕ

ИЗВЕШТАЈ

(за работа на Ј.К.П “ЧИСТ ДЕН” – Ранковце за 2012 година)

Годишен извештај за 2013 година од ЈКП „ЧИСТ ДЕН“ Ранковце