Извештај за искористување на доделените средства како финансиска подршка за исплата на доспеани,а неплатени обврски по доверители