ЈАВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

 

О П Ш Т И Н А   Р А Н К О В Ц Е


Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита нa
животната средина, ЛЕР и јавни дејности
Врз основа на член 65 став 10 од Законот за животна средина („Службен
весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,
187/13 и 42/14), Градоначалникот на Општина Ранковце го дава следното:

ЈАВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

За спроведување на стратегиска оцена за животна средина на плански
документ – Урбанистички палн вон населено место за изградба на викенд населба,
угостителство, спорт и рекреација на КП бр. 960, 959, 958, 957/1, 957/2, 957/3, 954,
955, 956/1, 956/9, 956/4, 956/5, 950, 952, 951/3, 951/2, 951/1, 956/6, 956/2, 956/7, 944,
956/8, 949/2, 942/3, 942/2, 942/1, 943, 944, 956/3, 945, 946, 948, 949/1, 947, 948, 690, 691,
692, 688/3, 689, 688/2, 687, 688/1, 686, 685, 684, 683, 677, 681 и 682, Блок „2“, КО
П’клиште, Општина Ранковце,
Се известува заитересираната јавност дека Општина Ранковце во
постапката за донесување на урбанистички планови донесе Одлука за
спроведување на стратегиска оцена за животна средина на плански документ-
Урбанистички палн вон населено место за изградба на викенд населба,
угостителство, спорт и рекреација на КП бр. 960, 959, 958, 957/1, 957/2, 957/3, 954,
955, 956/1, 956/9, 956/4, 956/5, 950, 952, 951/3, 951/2, 951/1, 956/6, 956/2, 956/7, 944,
956/8, 949/2, 942/3, 942/2, 942/1, 943, 944, 956/3, 945, 946, 948, 949/1, 947, 948, 690, 691,
692, 688/3, 689, 688/2, 687, 688/1, 686, 685, 684, 683, 677, 681 и 682, Блок „2“,
КО П’клиште, Општина Ранковце,
Просторот за кој ќе се изработува УПВНМ се наоѓа во КО П’клиште, а
површина на урбаниот опфат е 8,27 ха.
Во рамките на урбаниот опфат согласно усвоената планска програма треба
да се предвиди наменска употреба на земјиште од класа на намена: А4, Б1, Д1 и Е2.
Целта на донесување на планот е да се определи урбано подрачје вон
населено место, врз основа на оценетите можности за развој и погодности за
остварување на планиран развој на просторот преку негова рационална
организација, уредување и користење.
Одлуката и формуларот за спроведување на стратегиска оцена како и
планската програма се достапни на заинтересираната јавност на интернет
станицата на Општина Ранковце (www.rankovce.gov.mk), како и во просториите на
Општина Ранкоце секој работен ден од 27.02.2015 година до 13.03.2015 година.
Против Одлуката јавноста има право на жалба во рок од 15 дена од денот на
објавувањето на веб страната на Општина Ранковце, до Министерот за животна
средина и просторно планирање – Скопје.
Бр.08-199/2 од 27.02.2015 год

Ранковце
Општина Ранковце
Градоначалник,
Момчило Алексовски

ЈАВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ