Опила

Населбата се наоѓа на крајниот јужен дел на општината на левата страна на Крива Река.

Еден дел од селото се протега во рамничарскиот предел додека другиот се протега на Осоговските планини и е од ритско – рамничарски тип.

Од општинскиот центар е одалечено 1 km.

Има поволна географска положба бидејки се наоѓа на магистралниот пат Куманово-Крива Паланка и е во добра собраќајна поврзаност со околните места.

Селото потекнува од доцно античко време што може да се види и од постоењето на поголем број археолошки локалитети :Градиште, Селиште, Пашина падина и други.

Во селото денес живеат 269 жители од кои најголем процент е работоспособно население.

По етничка припадност само еден се декларирал како србин, а сите останати се македонци и сите припаѓаат на православна вероисповед.

Селото има полјоделско сточарска и шумарска функција и е солидно снабдено со механизација.

Нема објекти од општествени стандарди ниту стопански објекти.

Нема водоводна мрежа но се прават напори за решавање на тој проблем.